Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Програми и проекти

НП "Заедно за всяко дете"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

НП "България-образователни маршрути"

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"


НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

Часовете по Занимания по интереси вече са още по-забавни и развлекателни благодарение на нови 20 образователни конструктори от серията Lego Education, финансирани по национална програма НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул 1  „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.


НП "България-образователни маршрути" 2023 година

НУ "Васил Левски"-град Кричим е в списъка на училищата, одобрени за финансиране по НП "България-образователни маршрути"-2023. В периода 28.08-01.09. учениците ни посетиха изключително интересен и богат на история образователен маршрут: Образователен маршрут Жеравна-Котел-Велики Преслав- МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „Създатели на българската държава“ в град Шумен-Плиска-Търговище.

 


НП "Иновации в действие" през учебна 2022/2023 година
НП "Иновации в действие", Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ в гр. Луковит
Съвместно сътрудничество в обмяна на опит, иновативни идеи и положителни емоции за всички участници.

 


НУ "Васил Левски", град Кричим  получи одобрение по НП "Заедно в изкуствата и спорта"- 2022 година. През учебната 2022/2023 година в НУ "Васил Левски"-град Кричим ще бъдат сформирани следните групи:
1. Модул 1  Изкуства:
- Вокална група - I възрастова група - I-IV клас
- Театрална група- I възрастова група - I-IV клас
2. Модул 2 Спорт
- Отбор по футбол момчета - I-IV кла


Съобщение - прочети


НУ "Васил Левски" осигури за своите ученици вътрешна (подвижна) площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП), в изпълнение на проект, одобрен по НП"Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда". Площадката е с размери 5м.х4,5 м. Оборудването включва велосипед, светофар, стоп палка, сигнални жилетки, пътни знаци, симулиращи очила, конуси, програмируем робот, каска за велосипедист, информационни табла за обучение по БДП.

 


НУ "Васил Левски", град Кричим  ще кандидатства по НП "Заедно в изкуствата и спорта"- 2022 година. Отчитайки желанията на учениците и в случай на одобрение на проектното предложение за учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани следните групи:
1. Модул 1  Изкуства:
- Вокална група - I възрастова група - I-IV клас
- Театрална група- I възрастова група - I-IV клас
2. Модул 2 Спорт
- Отбор по футбол момчета - I-IV клас / минимум 12 ученици и максимум 20 ученици/

За повече информация: https://www.mon.bg/bg/101131


 Проекти, по които е работило и работи училището:

 • НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"
 • Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"
 • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
 • Проект „Образование за утрешния ден“
 • Проект „Подкрепа за успех”
 • НП Оптимизиране на училищната мрежа мярка "Без свободен час";
 • Подпомагане на българските библиотеки;
 • Да огънем етнобариерата в пъстроцветен венец;
 • Нов шанс за успех;
 • НП Оптимизиране на училищната мрежа мярка изплащане на обещетения на персонала;
 • Квалификация на педагогическите специалисти по ОПРЧР;
 • НК "Участвам и променям";
 • Целодневно ще учим, за да сполучим;
 • Здрави, силни, умни;
 • "Природата и децата"

Информационна платформа за педагогически специалисти
https://teachers.mon.bg/

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

2.1 Цели на програмата:

 • Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
 • Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от 2 уязвими групи и на техните родители;
 • Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
 • Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до образование.

В НУ "Васил Левски" - град Кричим по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" от 01.07.2022 г. е назначен Смаил Асанов Мюмюнов на длъжност "Образователен медиатор"


ES In

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти  и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

През учебната 2021/2022 година НУ "Васил Левски"-град Кричим получи по проект ""Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"- 24 броя лаптопа, 2 броя таблети и 1 брой универсален шкаф за зареждане на преносими компютри.
Предоставената компютърна техника по проект ""Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" обезпечи образователния процес при работа в ОРЕС.
През учебната 2021/2022 година НУ "Васил Левски"-град Кричим реализира обучения с ученици I-IV клас. Обученията са свързани с работа в електронна образователна платформа, с цел преодоляване на затрудненията при преминаване към обучение в електронна среда.
Реализирани са родителски срещи, в които родителите получиха информация с реализираните дейности и възможностите, които предлага проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

 

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Учебна 2023/2024

В началото на учебната 2023/2024 година НУ "Васил Левски" стартира работа по реализиране на Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейността е насочена към реализиране на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение в електронна среда. Обученията се провеждат с ученици от първи клас,  с двама ръководители на групите. Обученията се провеждат по утвърден план-график. Всеки ученик преминал обучението ще получи сертификат.

 

Учебна 2022/2023

В началото на учебната 2022/2023 година НУ "Васил Левски" стартира работа по реализиране на Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейността е насочена към реализиране на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение в електронна среда. Обученията се провеждат с ученици от първи клас, сформирани са пет групи, с продължителност на обучението 4 часа, с двама ръководители на групите. Обученията се провеждат по утвърден план-график. Всеки ученик преминал обучението ще получи сертификат.

 

Съобщение - прочети


 ESOUDIn

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" се реализира по ОП "Наука и образоване за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни фондове, с конкретен бенефициент - МОН

Съобщение - прочети
 
Продължителността на проекта е 36 месеца: 15.10.2019 г. - 15.10.2022 г.
 1. Заповед №РД 09-290/25.11.2019г. на Министър на МОН за утвърждаването на държавните и общински училища, които да участвата в изпълнението на дейностите по проекта - документ
 2. Приложение 1 - документ
 3. Обща информация за проекта - документ
 4. Правила за изпълнение на дейност 6 - документ

ESApIn

 ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Съобщение 2023 - прочети

Назначаване на Образователен медиатор - прочети

Съобщение 2021 - прочети

12.10.2020 Назначаване на Образователен медиатор - прочети

Стартират дейности по проект BG05M2OP001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 1. Заповед № РД 09-2775/28.10.2019 г. - документ
 2. Указания за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование" - документ
 3. Декларация за конфликт на интереси -обр. 2 - документ
 4. Декларация образец банкова сметка на училище или дг- обр. 6 - документ
 5. Бланка проект - документ 

ESPuIn

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Съобщение - прочети

Стартират дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", осъществяван с финансовата помощ на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

 1. Писмо на МОН -9105-139 - документ
 2. Заповед за училищата, включени в проект "Подкрепа за успех" - документ
 3. Приложение 1 към Заповед РД 09-1092 от 11.04.2019 г. - документ
 4. Общи методически указания за прилагането на Регламент (EС)2016/679 - документ

За училищата от Приложение 1:

 1. Индивидуална карта за ученик - документ
 2. Декларация-конфликт на интереси - документ
 3. Заявление за участие в проект - училище - документ
 4. Приложение №1 - карта за участие ученик - документ
 5. Приложение №2 към чл.18 от Указанията - документ
 6. Приложение №3 - Декларация за информирано съгласие - документ
 7. Приложение №7 към Указания - Примерна длъжностна характеристика на социален работник в училище - документ
 8. Приложение №9 към чл.90 от Указанията  - Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - документ

 

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта