Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Цел на проекта

Проект "Твоят час"

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

 Предлагани от училището дейности за преодоляване на обучителни затруднения по проект „Твоя час“:

  • Български език;
  • Математика.

Предлагани от училището извънкласни дейности по интереси по проект „Твоя час“:

  • Рисувам и творя;
  • Физическо възпитание и спорт;
  • Техносвят;
  • Роботко;
  • Спортни и подвижни игри.

Документи

1. Анкетна карта
2. Индивидуална образователна карта
3. Информирано съгласие

Цел на проекта

 Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 Специфични цели на проекта:

1.Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2.Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

3.Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

4.Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

5.Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

6.Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

7.Прилагане в извънкласните дейности на електронни (мултимедийни) продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта